Tiltakspakker i forbindelse med Koronakrisen

Tiltakspakker i forbindelse med Koronakrisen

Mange bedrifter merker den økonomiske situasjonen der Norges økonomi, samt verdensøkonomien stenger ned. Reiselivsnæringen og industrien er særlig utsatt. Flere har også måttet permittere sine medarbeidere. Regjeringen har derfor innført en rekke krisepakker for å avhjelpe næringslivet. Regjeringen jobber med tiltak i tre ulike faser:

- Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. 

- Ytterligere konkrete tiltake for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.

- Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig. 

Nedenfor følger en oversikt over de tiltakene som er foreslått og de som er vedtatt for næringslivet i forbindelse med Koronakrisen. De viktigste og største tiltakene for næringslivet er statlige lånegarantier og det som på folkemunne er kalt «kontantstøtte».

 

Tiltak som er vedtatt

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner. Denne ordningen er lovfestet, og var klar for bruk fra fredag 27. mars. Ordningen åpnet fra 2. april også opp for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. Se egen infoside om ordningen

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fått mandat til Statens obligasjonsfond, som gjør at Folketrygdfondet kan låne ut penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån. Fondet gjenopprettes for å styrke tilgangen til kreditt for norske selskaper. Fondet ble første gang opprettet under finanskrisen og er opprettes etter samme modell, fondet er nå tilpasset utfordringene næringslivet nå står i. Ordningen har fått en ramme på 50 milliarder kroner. Se egen infoside om dette.

Redusert arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng for to måneder. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

 

Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for selskaper

Forfallsfristen for andre termin for såkalte upersonlige skattytere er utsatt fra 15. april til 1. september. Kraftforetak vil ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.

Den lave satsen for merverdiavgift reduseres

Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020. Det er nå foreslått å senke denne ytterligere ned til 7 prosent. Fristen for innbetaling er utsatt fra 14. april til 10. juni.

 

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

 

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

 

Tiltak som ble lagt frem fredag 27. mars 2020 (ikke vedtatt pr. 3. april, endringer kan derfor forekomme)

Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet

Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Dette er utgifter som husleie, strøm, forsikringer, leie av utstyr og lignende. Ingen bedrifter vil få full kompensasjon, og de bedriftene som ble forbudt fra 12. mars vil få en høyere kompensasjon. Videre har regjeringen vært klart på at alle må bidra i denne tiden, for eksempel huseiere. Se egen infoside om ordningen.

Tilskudd til unge vekstbedrifter 

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Økt ramme for innovasjonslån
Innovasjonslån, foreslått økt låneramme med 1,6 milliarder kroner til tre milliarder kroner. Kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt ramme skal særlig skal rettes mot likviditetslån.

Rentestøttefond
Øke rentestøttefondet med 300 millioner kroner. Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer
Støtteordningen økes med 50 millioner kroner, og skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Næringsrettet forskning
Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes. Fondet er foreslått økt med 250 millioner krone.

Investinor får mer penger  
Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor med en milliard kroner, for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere

Betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. juli. Tidligere har fristen for betaling av første termin blitt utsatt fra 15. mars til 1. mai.

Endrer verdipapirhandelloven

Regjeringen foreslår en endring som skal gjøre det mulig å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud. Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

Forslaget vil åpne for innhenting av kapital uten at tilbudsprisen er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.

Kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

50 millioner kroner er satt av til bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Målet med tiltaket er å bidra til at virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp ansatte. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

 

Avslutning

I tillegg til dette er regelverket for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger endret for å møte bedriftenes behov og sikre arbeidstakere under Koronakrisen. For mer info se Nav sine sider om temaet: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Det er også gjort andre mindre justeringer på betaling av skatt og avgifter foruten de nevnt over. For en oversikt over detteviser vi til skatteetatens infoside: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Oppsummert fra skatteetaten: Endringer i betalingsfrister

- Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

- Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

- Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

- Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

- Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.»

 

Kilder:

Regjeringens infoside:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/