Anskaffelses- og entrepriserett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante
og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne utgaven inneholder artikler om spørsmål knyttet
til anskaffelses- og entrepriseretten.

Utbyggingsprosjekter er komplekse, og store verdier er involvert. God planlegging og et vellykket
samspill mellom tekniske og kommersielle interesser er avgjørende for styring av risiko og resultat.
Spillereglene i gjennomføringsfasen er i utgangspunktet like for både offentlige og private byggherrer,
men offentlige byggherrer må følge gitte prosedyrer i anskaffelsesfasen. Disse anskaffelsesreglene
oppleves ofte som svært formalistiske. Reglene skal sikre åpne og forutsigbare prosesser, og det er
derfor grunnleggende at aktørene opplever at reglene følges. Samtidig har det vært eksempler på at
reglene i seg selv fører til dyrere prosjekter, og at de kan være prisdrivende og medføre ødsling med
fellesskapets midler. Lovgiver har derfor nylig vedtatt praktiske tilpasninger som presenteres i dette
heftet. I tillegg inneholder heftet nyttige artikler om emner i ulike faser i et byggeprosjekt.

I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse både innen anskaffelses- og entrepriserett.
Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til
ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til
nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for
ytterligere og utdypende informasjon.