Erstatning ved personskade og sykdom

I denne utgaven presenterer vi artikler om erstatning ved personskade og sykdom.

Når skader eller sykdom rammer, er det viktigste å få god medisinsk hjelp og behandling. Verdien av å bli frisk er høy. Men det å bli satt ut av spill på grunn av skader eller sykdom, har ofte også en økonomisk konsekvens. Det er et juridisk spørsmål å avklare om, eventuelt hva og fra hvem, man kan kreve erstatning. Erstatningsretten behandler både vilkårene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve erstatningen skal beregnes og utmåles. Hovedhensynet er at skadelidte skal stilles som om skaden ikke skjedde – skaden skal repareres. Et annet hensyn er at det vil ha en forebyggende eller oppdragende effekt at en eventuell skadevolder vil måtte stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Tanken er at folk da vil opptre mer aktsomt, forsiktig og ansvarlig enn de ellers ville.

Reglene innen erstatningsretten er dels skjønnspregede og i konstant utvikling. Det er dessverre til dels komplisert å avklare og å oppnå sine rettigheter. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse på dette rettsområdet. De rådgir og bistår både skadelidte og skadevoldere i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.