Generasjonsskifte

Mange opplever det svært vanskelig å skulle ta stilling til hva som skal skje med de verdiene de eier og disponerer, etter at de har gått bort. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene? Vurderingene preges lett av følelser som styres av relasjoner og forventninger.

Spørsmålene kommer oftest på spissen der hvor det er større verdier involvert, som for eksempel ved fritidseiendommer med stor verdiutvikling og ved næringsvirksomheter. Eier har da ansvaret for å vurdere hvordan eiendelene skal eies og disponeres etter vedkommendes levetid.  Vurderingene er komplekse og krever ofte diskusjon og modning. De juridiske betraktningene og løsningene krever innsikt og forståelse. God planlegging blir et nøkkelord i denne sammenheng.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår på ulike områder og i ulike faser av generasjonsskifter. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen få relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.

Avslutningsvis er det gledelig å kunne opplyse om at advokatkontorene i Eurojuris Norge nylig er valgt som samarbeidspartner av If Skadeforsikring. Vi har inngått en samarbeidsavtale hvor If-kunder over hele landet sikres god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker. Mer informasjon om avtalen finner du på eurojuris.no.