Permittering som følge av koronaviruset

Permittering som følge av koronaviruset

Med et stadig stigende smittetall og myndighetenes omfattende tiltak og restriksjoner, vil utvilsomt mange bli berørt av koronaviruset (COVID-19). Mange arbeidstakere mottar i disse dager permitteringsvarsel og mange bedrifter vil slite med å oppfylle inngåtte kontrakter. Tiltakene myndighetene setter inn endrer seg fra time til time, og må tolkes i lys av gjeldende regelverk. 

 

Permitteringsregelverket 

Permittering betyr at arbeidstaker fritas fra arbeidsplikten og arbeidsgiver fritas fra kravet om å betale ut lønn for en midlertidig periode. Arbeidsgivers mulighet for å permittere går frem av hovedavtalen mellom LO og NHO, kapittel 7. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, brukes dette regelverket analogisk. Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.

 

Hovedregelen er at arbeidstaker har rett på 14 dagers varsel. Det er et unntak om to dagers varslingsplikt. Dette unntaket gjelder ved uforutsette hendelser, og det er vist til arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Det går frem av bestemmelsen at det gjelder ved «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Bestemmelsen retter seg mot hendelser som ikke kan forutses, og er utslag av et force majeure-synspunkt.

 

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser, og dermed gi grunnlag for permittering, fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes, for eksempel fordi bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes. Det vil kunne oppstå mangel på arbeidsoppgaver fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid. Andre situasjoner som oppstår, vil kunne være at kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter. Det vil også her måtte gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om todagers-varslingsregelen kommer inn.

 

Regjeringen har kommet med nye regler som gjelder lønn ved permitteringer. Arbeidsgiver skal betale full lønn i 2 dager, før man får dekket full lønn av NAV i 18 dager (begrenset opp til 6 G). Arbeidstaker kan etter denne perioden søke NAV om dagpenger.

 

Avslutning

Gjennomgangen ovenfor er basert på et generelt grunnlag. Vi fremhever at det må gjøres konkrete vurderinger i hver enkelte sak. De valg man gjør i dag vil kunne få store virkninger for tiden fremover, også i ettertid avkoronakrisen.

 

Vi bistår gjerne med vurderinger og utforming av brev til  arbeidstakere, arbeidsgivere eller andre som følge av Covid-19 eller tilhørende myndighetspålegg. Ta kontakt med våre advokater dersom du har behov for bistand.

 

Telefon: 35 93 19 00

 

Epost: firmapost@lov.as