Priser og betingelser

God faglig bistand til konkurransedyktige priser

Vi tilstreber å gi god faglig bistand til konkurransedyktige priser. Vanligvis vil prisen på advokattjenester være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Vi er underlagt Advokatforeningens og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets prisopplysningsforskrift. Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få en Oppdragsbekreftelse hvor det vil bli opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater og partnere) ligger i intervallet kr 2.500 til kr 4.000 inkl. mva, avhengig av sakens art. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Merk at man avhengig av sakstype kan ha rett til fri rettshjelp eller ha rettshjelpsforsikring.

Fri rettshjelp

Gjennom statens Fri rettshjelps ordning kan man i enkelte sakstyper ha få advokatbistand helt eller delvis dekket av staten.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Du kan unntaksvis også gis fri rettshjelp i andre saker.

Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

For mer informasjon se her

Rettshjelpsforsikring

Som en del av forsikringsavtaler som for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte, vil man som regel også finne en rettshjelpsforsikring. Gjennom forsikringen vil man da i mange tilfeller kunne få dekket sine utgifter til advokat om det oppstår en tvist.

Ved kjøp/salg av bolig vil boligkjøps- og eierskifteforsikring normalt også dekke utgiftene til advokat fullt ut i tilfelle tvist. De fleste fagforeninger har også rettshjelpsordninger. Undersøk nærmere med din fagforening.

Reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpforsikring, men av noe begrenset omfang.

Rettshjelpforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt kr 2.000 – kr 5.000, og som hovedregel vil en rettshjelpforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp.

For mer informasjon se her.